خلق کردن یک واژه متاخر تو داستان سیاسی کشور؛ یقه سفیدهای تکفیری

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، یخه سفیدها به کسانی گفته می شود که در قشری اراسته خلاف می کنند. آنها افراد بلندپایه و ارشدی هستند که ظاهرا مورد احترام اجتماع قرار دارند اما در خفا از شغل و موقعیت خویشتن فروغ کاربرد می کنند.

از سوی دیگر وقتی از تکفیری سخن می آید منظور آن گروه از مسلمانانی هستند که هیچ کس جز خویشتن را ثابت قدم نمی دانند و بوسیله فراغت بوسیله دیگر مسلمانان صفت های ناروا و حتی الحاد می دهند و خواهان ابکی ترین مجازت ها بخاطر آنان هستند. این زبان بیشتر معطوف به تندروهای دل سپرده به شعور وهابیت از اسلام است.
اخیرا حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسون ایمنی ملی حلقه تو گفت وگو با ایلنا، این زبان را به کار برد.

فلاحت پیشه با بیان اینکه ما تو ایران با یکسری تکفیری های یقیه سفید مواجه هستیم افزود: این قامت محفل امن ملی و محاکمه خارجی کانون شورای اسلامی تصریح کرد: تکفیری های یخه سفید کسانی هستند از ابزارهای در اختیارشان با هدف خلق دو قطبی درون اجتماع قدم بر می دارند و بسیار غم اصرار دارند که هر شخصی را مقابل مقام معظم رهبری فراغت دهند.
وی اصرار کرد: این جریان تکفیری جیب سفید از مرکز تا شهرستان های کوچک کشیده شده اند و ابزارهای گیرایی که  همان تریبون ها، رسانه ها و فضای مجازی هستند استفاده می کنند.

این نماینده محفل شورای اسلامی ادامه عدل: امروز ما به این سیلان می گویم تکفیری های یقه سفید اما اگر در شرایط خاصی راحتی گیرند و مهمات به دستشان بیفتد حتما همان حکم را انجام می دهند که داعشی ها انجام می دادند.