یک متعاقب مشقت تاریخی؛ زیستن در تعطیلی تاریخی

مرحوم داریوش شایگانمفهوم «تعطیلی های تاریخ» را برای وصف عقب سختی وارثین تمدن های ارشد آسیایی و آفریقایی از تکانه های مبصر تاریخ خلق کرد. رئیس جمهوری ولی از تعطیلی در یک مفهوم ملموس برنده سخن می گوید: کشور را تعطیل نکنیم! تعطیل کردن قلمرو یعنی مستغرق شدن در تعطیلی های تاریخ، یعنی متعاقب ماندن از سفر تحول واقعیت های پرگیر- که فرصت های توسعه و پیشرفت در آن نهانی است-: «فردا ما هستیم و می گوییم چه کسانی ملک را تعطیل کردند. » امروز اما مهم تر از پرداختن بوسیله این استفسار که چه کسانی کشور را تعطیل کردند، آن است که بگوییم تعطیلی ناحیه چیست و چه توابع هولناکی برای امروز و فردای ما دارد.

شایگان از تعطیلی ها و عقب ماندگی از «جهان» سخن می گفت: «منطقه ما ۴۰۰-۳۰۰ سال است که در تعطیلات تاریخی بوسیله سر می برد. استبدادی عثمانی نمونه خوبی است، در مقابل با اینکه یک پایش داخل اروپا بود، نه بیدار رنسانس شد، نه عصر روشنگری و نه انقلاب صنعت. شعر ما این است. بنابراین من اندیشه می کنم ما حاجت به یک ساختمانی تکانی ذهنی داریم. »

ادبیات ما چیز دیگری است، ادبیات ظهر سختی توأمان از تحولات «دنیا» و از «دنیا نزدیک». قید این مدت، دنیا نزدیک ما دچار تحول های ژرفی شده است: به ژاپن، سنگاپور، اکراه جنوبی و مالزی بنگریم، هند را تماشا کنیم و حتی همین ترکیه را ببینیم. شهروندان ما حالا این تحولات را با چشمان مسلح و چشمان غیرمسلح می بینند. هرچه به هزاره سوم نزدیک شدیم، تحولات محیطی فشرده مرطوب و سریع برنده تو دوروبر ما تحول می نرم بغرنج از جایی رخ می دهد که این تغییرات سریع مرطوب از ادراک ما از تحولات ائتلاف می افتند به یک معنا رجحان و تأخر واقعیت و شعور زمانی مسأله اصلی ماست. شاید عتیق الگوهای معرفتی ما اجازه دریافتن آن تحول عمیق را که در جهان ما درون جاه تکوین است نمی دهد. بعضی پیش – به بهانه ورود ساختارهای مورد احتیاج بخاطر ورود زنان بوسیله ورزشگاه- در بحث اطراف لزوم حساسیت تحولات جامعه خودمان مفهوم «فقدان ساختارهای مجرد» را بوسیله پیش کشیدم. قضا و قدر از مدت ها پیش ساختارهای رقیق افزاری حضور بانوان در استادیوم ها را فراهم کرده وجود اما «ساختارهای ذهنی» برخی مخالفین هنوز در عصر ممنوعیت ویدئو و نوارهای بتاماکس به سر می سرما. اگر این پشت ماندگی و زیستن داخل «تعطیلی های تاریخ» تراشیدن پس چیست.

تلاش برای تعطیلی اقتصاد هم از همین جنس است. عدم رسیدن به کنوانسیون های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی حاضر بودن الحاق بوسیله نظام بانکی جهانی داخل بالاترین سطح خود یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تن دادن بوسیله کاهش ارزش پول و دل خوش کردن به درآمدهای کمینه برای سازمان یک کشور ارشد. رئیس جمهوری در پاسخ بوسیله اقدام مخالفان برجام و دنباله بایکوت می گوید؛ اگر درهای ناحیه را به روی جهان ببندیم، باز حزن این امت عمر روزمره بدون ترفیع و آینده درخشان خواهد داشت اما این ملت برتر چیزی فراتر از بقای محض و حیات محض است. تقلیل شهروند به یک هستی بیولوژیک محض چیزی سوا آنچه فیلسوفی آن را «بود برهنه» نامیده نیست. یعنی زندگی عاری از سبک زندگی و کرامت و توسعه و پیشرفت و رفاه که کمال مطلوب غایی تحریم های امریکایی نیز همین هست. باید ضمن مبارزه با عنصر تحریم درون خال کانونی آن، با این الهه های ذهنی تحریم که تحریم را بزک می بطی ء و به شکل امری اجتناب ناپذیر بخاطر اجتماع ایران بازنمایی می کند همچنین مبارزه کرد. نصیب و قسمت داخل مسیری پایدار می کوشد بت تحریم ها غصه در ذهنیت ها و اندوه تو عینیت صرفه جویی و دیپلماسی بشکند. خیر استراتژی بایکوت سرنوشت محتوم ایران است و خیر برای شکستن آن نیاز به سرافکندگی ملی و هیکل دادن بوسیله زور درون قالب نظم امریکایی است. کشور ما با انقلاب اسلامی و با فرآیند تأسیس نهادهای مردم سالاری در پای صندوق های رأی وارد کتاب گیتی شد و نباید و نمی نبوغ این کشور جهانی شده را دوباره بوسیله یک جزیره فروبسته درخود دگرگونی کرد. مهتر جمهوری پیشتر از آنهایی سخن می گفت که سعی می کنند به موازات دیوار کشی تحریم گران به دور ایران، یک دیوار قطورتر از بایکوت را حول دنیا صرفه جویی و بانک و ارتباطات و دیپلماسی را معماری کنند و جنبه ای نهادین به تحریم های ضد ایرانی ببخشند. اگر می خواهیم مبارزه با فساد عمق بیشتری به خود بگیرد و به اقدامات مقطعی ونمادین محدود نشود باید زیرساخت های آن را آماده کنیم و لایحه شفافیت و لایحه تعارض منافع را داخل حیات هر روزه جامعه ساری کنیم. به معروفیت هیچ مبارزه ای نمی توان صرفه جویی و دیپلماسی را به تعطیلی کشاند.

کشورما در همان نخستین سال متولد جمهوری اسلامی در سامانه رفراندوم وانتخابات مجلس قانون مهم و مجلس شورای اسلامی داخل سال ۵۸ سرزده با یک تیک برق آسا از اعماق استبداد ۲۵۰۰ ساله بوسیله سطح مردم سالاری های نخست جهان صعود کرد. اینکه واگذاری مهتر جمهوری به الگوی «همه با اندوه» کمیسیون نخست، یعنی مشارکت همه ملت با همه رنگ های خود و نامزدی همگی گرایش های سیاسی را منافی مر عادت بنامیم معنایی جز زندگی کردن درون تعطیلی های تاریخ و بازگشت به شبهه های قرون سپری شده ندارد. تلاش بخاطر کشاندن حوزه به تعطیلی های اقتصاد و مکان دلگشا کردن داخل تعطیلی های درازمدت کتاب آنجا رخ می نماید که فدایی هنوز از کهن الگوهای مربوط به مبارزه با برنامه تعامل با جهان طالع متابعت می کنند. هم بدان فکر کردن موهوم که جزیره شدن و بستن درهای کشور به روی دنیا بیرون یعنی مبارزه با امریکا! واقعیت های جهانی به انعام نشان می دهد در رخساره صبر قبض تو مسوده سیاه دسته ویژه اقدام مالی واگذاری پول کمینه حتی از کشورهای همسایه امکانپذیر نخواهد حیات. اگر بهره از تحریم های امریکا حزن خارج شویم بیرون آمدن از این مسوده سیاه به کام رژیم صهیونیستی متصل خواهد شد. فرآیندهای جهانی شدن و پروتکل های بین المللی هرچند محدودیت هایی بخاطر ما به همراه خواهد داشت اما قطعاً تو آنها فرصت های بسیاری برای قلمرو و اولاد های امروز و فردا مستور است. این قطعاً به پروگرام ریزی و طریق نگاه ما مرتبط است. بوسیله مخالفان توصیه می کنم از خوانش مکرر نطق های ترامپ آنجا که رسالت خویشتن را مبارزه با جهانی شدن می خواند دریغ نکنند. همین ماه گذشته بود که ترامپ داخل موسسه ملل از مبارزه ملی گرایانه خویشتن با فرآیندهای جهانی شدن سخن گفت وگفتمان ضد جهانی شدن را با تهاجم به گره و ایران تکمیل کرد. در مقابل از نظر ترامپ وآن جریان خاص ضد جهانی شدن تو امریکا که ترامپ پلیس آن است، چین موفق شده است داخل طول ۴۰ سال اخیر با استفاده حداکثری از مزایای فرآیندهای مثبت جهانی شدن، مثل جهانی شدن تبادل رخت واطلاعات، خود را از اعماق کتاب به سطح یک غلبه اقتصادی تراز مقدمه جهان بالا بکشد. ترامپ می خواهد بگوید کشورهایی مثل گره یا هند ودیگر کشورهای پریدن یافته ظرف ۴۰ سال اخیر، «به هزینه ما» یعنی به یمن گشادگی دیپلماسی اقتصادی وسیاسی وحضور تو امریکا ثروتمند شده اند وباید بوسیله این عهد جهانی شدن سرانجام داد. بدین شمارش مبارزه با زورگویی های ترامپ بوسیله مفهوم آن نیست که سرزمین خویشتن را داوطلبانه تبدیل به یک جزیره محاصره شده درون تراکم از ائتلاف های ضد ایرانی کنیم، برعکس، باید کوشش کنیم با همسایگان، منطقه و با دنیا دور ونزدیک برآمیزیم و با درکی از تحولات سریع جهانی، تغییرات محیطی گسترده و روزافزون فرصت های بیشتری برای رشد و ترقی و پیشرفت کشور فراهم سازیم. برنامه های فقرزدایی با بزرگ شدن اقتصاد محقق خواهد شد.

مشایی به مرخصی خواهد رفت

به گزارش فارس، صبح روز پنج شنبه ۲ آبان ماه، خبر فوت والده اسفندیار رحیم مشایی در رسانه ها منتشر شد.

کسب شناسایی خبرنگار فارس از مقامات قضایی حکایت از آن دارد که بر بنیاد پروتکل سازمان زندان ها افراد می توانند بخاطر آستان در تشریفات تدفین اقوام خود حضور یابند.

بر اساس این پروتکل، داخل صورت فوت اقوام منصب یک همانند پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر و دختر تارک دنیا محکومین بسته به جنس خطا و مدت تهذیب و با نظر قاضی ناظر زندان می توانند از مرخصی مصرف کنند.

در خصوص افرادی که مجازات های سالب حیات (همانند قصاص و اعدام) برای آنها در رویت پژمان شده است محکومین به صورت دامن الحفظ از زندان اجازه خروج پیدا خواهند کرد. 

پیش از این همچنین مهدی هاشمی در زمان فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی توانست با رویت مستنطق ناظر زندان از مرخصی استفاده کند.

پیش بینی می شود با توجه به متورم والده اسفندیار مشایی و برگزاری مراسم تشییع جنازه وی درون روز جمعه این محکوم امروز از شرایط مرخصی سپرده به نظر قاضی یکروز مند شود.

حسین فریدون درون زندان حاضر است

میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه نوشت: یک نسب اگاه درسازمان زندانها اعلام کرد:حسین فریدون در زندان مهیا و در حال گذراندن دوران محکومیتش است.

گفتنی است اسماعیلی سخنگوی پیل قضاییه در یازدهمین نشست خبری خود، داخل پاسخ بوسیله سئوال خبرنگاری مبنی پهلو آخرین وضعیت پرونده «حسین فریدون»، گفت: در تماس با آقای حسین فریدون دادگاه تجدید دیدن تصمیم پژمرده و رای بازپسین خود را صادر کرده است.  
 
وی ادامه داد: داخل مورد آقای «حسین فریدون»، هفت سال حبسی را که دادگاه بدوی گلچین کرده وجود به ۵ سال تخفیف داده؛ ولی بقیه مجازات های وی یعنی جزای نقدی و آن مبلغی که به نشانی باج مطرح وجود (۳۱ میلیارد وخرده ای) را باید بپردازد.

توییت عطاءالله مهاجرانی درباره آمدنیوز و جاسوس تویی روح الله زم

خبرآنلاین نوشت: سید عطاالله مهاجرانی در فایده بوسیله اعترافات متاخر روح الله زم سرشبکه آمدنیوز در توئیتر خود نوشت: آمدنیوز شبکه خبری پوششی بوده است برای سرویس های امنیتی. رستمی که به جرم جاسوسی برای اسرائیل درون زندان است. ظاهرا خبرنگار آمدنیوز بوده، می دانسته که رصد می شود، پول می خواهد، پول پول! تا گزارش عملیات درون سوریه را قبل از عملیات بدهد. کدام عملیات، کی و از کدام پایه و نقطه؟ خبر!؟

او هم این طور نوشت: از فرانسه و وسیله امنیتی فرانسه باید پرسید، حفاظت وزین و گارد محافظ سه نفره پایا بخاطر زم بوسیله چه برهان برقرار بوده است؟ مهتر دستگاه امنیتی فرانسه به شرط مسئول متخصص آمدنیوز، چرا در روز پرواز با زم دیدار کرده است؟ آمد نیوز برای سرویس فرانسه چرا اهمیت درجه اول داشته است؟

ربیعی: هر ماه یارانه نقدی تعدادی از افراد حذف می شود | یارانه دهک های متوسط حذف نمی شود

ایسنا نوشت: علی ربیعی داخل حاشیه نویسی همایش قوطی های دانش محلی در جمع خبرنگاران گفت: حذف یارانه دهک های پردرآمد هر ماه در حال عمل است اما حذف یارانه طبقه متوسط بوسیله طور حتم تو پروگرام نوبت نیست.

وی از اعلام تعداد حذف شدگان داخل سال ۹۸ خودداری کرد و گفت وزیر فقره این آمار را اخبار خواهد کرد.

بوسیله گفته ربیعی این کار که یک دفعه سی میلیون نفر را حذف کنیم خیر منطقی بلکه شدنی بی آرامی حلق و سبب بهم ریختگی اجتماع می شود.

 ربیعی درباره شاخصهای حذف یارانه ثروتمندان گفت:داشتن خودروی دویست میلیون تومانی یکی از شاخصهاست و درآمد و بناء هم از دیگر شاخصها خواهد حیات.

سخنگوی اقبال دهکهای بالای اجتماع را مشمول یارانه حاملهای انرژی ندانست و افزود: هر تصمیمی که درون مور قیمت حاملهای انرژی اتخاذ شود روی دهک های جامعه اعمال می شود ولی دهک های بالای اجتماع را مشمول نخواهد شد.

سخنگوی دولت اصرار کرد: هر ماه یارانه تعدادی از افراد قطع می شود اما به طور حتم به دنبال قطع یارانه دهکهای متوسط جامعه نیستیم.

چرا «روح الله زم» دستگیر شد؟

ایسنا نوشت: روح الله زم (نامدار به نیما) متولد ۵ مرداد ۱۳۵۷در تهران و فرزند حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی زم از محاکمه مداران کشور است؛ محمدعلی زم داخل ترازنامه سوابق خود، اربابی حوزه هنری، ریاست موسسه فرهنگی و هنری شهرداری تهران، ریاست هیئت مدیره حلقه پرسپولیس و مسئولیت معاونت فرهنگی- اجتماعی مناطق آزاد را دارد. در کارنامه فعالیت های هنری وی علاوه بر انتشار چندین چابک کتاب، تهیه کنندگی فیلم سینمایی نیز مشاهده می شود.

روح الله زم که درون دفتر فیلمسازی پدرش، فعالیت های هنری خود را به عنوان فیلمبردار آغاز کرد، در جریان اتفاقات سال ۱۳۸۸ دربند شد. او که داخل حال سپری کردن دوران محکومیت خود بود، پس از خروج از زندان درون قالب مرخصی چند روزه، از ناحیه متواری شد؛ زم فاتحه بوسیله مالزی رفت و پس از اخذ اقامت کشور فرانسه، تو پاریس ساکن شد.

نیما زم پس ازآن از برون رفت از کشور، پس از برقراری مناسبت با منافقین، موسسه ها و سرویس های اطلاعاتی برخی کشورهای اروپایی و منطقه، فعالیت های خود را تو زمینه اعلامیه میوه نظام داخل شبکه های اجتماعی آغاز کرد. او در سال ۱۳۹۴ همزمان با فراگیرشدن مصرف از بطی ء افزارهای بستگی جمعی داخل ایران و فراهم شدن امکان پیدایش صفحات دارای مخاطب در این نرم افزارها، با کمک و همراهی برخی از عناصر نامطلوب، با پیدایش کانالی به معروفیت «آمد نیوز» درون درنگ افزار تلگرام، فعالیت تبلیغی علیه زیبایی را درون رخصت کار خویشتن صبر قسط.

زم با انتشار مطالبی بی اساس و طرح ادعاهایی درباره سران و مقامات ممتاز رتبه کشور در کانال تلگرامی و سایت خود، تو تلاش حیات تا با سیاه نمایی میوه جمهوری اسلامی و خلق کردن بی اعتمادی درون مردم نسبت به سران کشور، نارضایتی و نافرمانی از قوانین را ترویج کند. در همین راستا، به قفا فدایی اعتراضات مردمی تو درون ملک نسبت بوسیله مسائل اقتصادی در دی ماه ۹۶، فعالیت های تخریبی کانال آمدنیوز میوه نظام ملتفت فاز جدید شد؛ این کانال که توانسته حیات با پراکندن مطالب جعلی، بیش از یک میلیون مخاطب جذب کند، با انتشار اطلاعیه هایی با بهره گیری از تکنیک های روانی، با ترغیب کردن احساسات مردم، آنها را به اغتشاش و تخریب در نقاط مختلف ناحیه ترغیب و تشویق کرد؛ آمد نیوز تو این ایام، ویدئوهایی آموزشی برای ساخت بمب های دستی (کوکتل مولوتف) منتشر کرد و در تلاش حیات تا با دعوت آدم به نزاع مسلحانه و بلوای اجتماعی، امنیت ناحیه را با چالش هایی مواجه کند.

در پی افزایش نفرت پراکنی های روح الله زم در کانال تلگرامی خود، مقامات جمهوری اسلامی ایران با برقراری وابستگی با مدیر عامل شبکه پیام رسان تلگرام خواستار ایستا شدن فعالیت های آمدنیوز شدند؛ تلگرام نیز به برهان «تشویق به خشونت» این کانال را بست کرد؛ اما تیم رسانه ای زم با تغییر رویه فرعی و با استفاده از عناوین متاخر مجدداً به تلگرام بازگشت.

پس از مسدودشدن کانال تلگرامی آمد نیوز، روح الله زم فصل جدیدی از فعالیت های تخریبی خویشتن را آغاز کرد، اما این بار مخاطبان کانال تلگرامی جدیدش، اعتمادشان بوسیله او بیش ناچیز از گذشته شده بود؛ این بی اعتمادی به ویژه بعد از پخش مستندی تلویزیونی از پشت پرده فعالیت های روح الله زم به حداکثر خویشتن رسید. اوایل اسفند ماه ۹۷ دستگاه اطلاعاتی ملک با پراکندن مستندی به نام «ایستگاه پایانی دروغ» روایتی از نفوذ دستگاه اطلاعاتی ایران به مراکز اطلاعاتی دشمن و چگونگی قرار گزارش دادن عناصر آنها در رصد اطلاعاتی مطرح کرد. در «ایستگاه پایانی کذب» چگونگی فریب روح الله زم توسط عوامل وسیله های اطلاعاتی ایران به عرضه گذاشته شد فیلم | جزئیات عملیات اطلاعات سپاه در دستگیری روح الله زم

تو «جایگاه پایانی کذب» عمق نفوذ و کنترل سیستم اطلاعاتی کشورمان به شخصی ترین ارتباطات روح الله زم به نمایش گذاشته شد؛ بر ماخذ آنچه درون این ویدئو به نمایش گذاشته شد، «منبع شروع» ای که زم بارها در مطالب تولیدی در کانال تلگرامی خود به آن استناد می کرد، سناریوی فایده سیستم اطلاعاتی ایران و اطلاع دادن دروغ و سرکاری بوده است.

پس از انتشار این مستند، گرچه نیما زم بارها با زبانی الکن هرگونه فریب خوردگی توسط وسیله اطلاعاتی کشورمان را رگه کرد، اما همچنان که تک تنفر مخاطبان خود قرار داشت، در پوشش چتر اطلاعاتی دستگاه های اطلاعاتی ایران نیز استراحت داشت و سربازان گمنام امام زمان(عج) روز بوسیله روز به او نزدیک تر شدند تا اینکه امروز، گند پاسداران تنش اعلام کرد که طی عملیات پیچیده و حرفه ای موسسه داده ها سپاه، «روح الله زم» سرشبکه سایت نقیض انقلاب موسوم به «آمد نیوز» گرفتار شده است.

خاتمی: موضع تزیین خروج فوری نیروهای ترکیه ای از سوریه است

ایسنا نوشت: آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران تو خطبه های سیاسی نماز جمعه این هفته  تهران در واکنش بوسیله حمله نظامی ترکیه بوسیله سیرت سوریه اقرار کرد: پیغام روشن این است، این فرمان ترکیه تجاوز به یک کشور است. موضع نظام تو طبق این اتفاق ناصحانه و اسکان فوری حملات و در رو موقت از خاک سوریه است.

وی ادامه عدل: یک نصیحت به دولت ترکیه دارم. نصیحتم این است که عربستان بوسیله عنوان نوکر آمریکا حرف آمریکا را شنید و داخل سیاه اب افتاده است. یک هفته ای می خواست حکم یمن را تمام درنگ و الان پنج سال است رزمندگان یمنی پیروز هستند. ترکیه به این دام نیافتد. موقت بعد از خروج آمریکا از سوریه نیروهای ترکیه ای جای آنان را انباشته می کنند، مراقب باشید باتلاق جدید برای خودتان جماز نکنید.

خاتمی داخل اندکی از سخنرانی امروز خود به مسائل پیش آمده تو کشور عراق اشاره کرد و گفت: یکی دو هفته پیش شنیدید که اغتشاشاتی در عراق قیافه گرفت که متاسفانه بسیار از صد نفر در این اغتشاشات کشته شدند. برای ما خیلی خبر تلخی بود که کشوری که دیر زمانی نیست از شر دیکتاتور خلاص شده این بلاها سرش بیاید.

وی پافشاری کرد: خواسته ای که معترضین داشتند بوسیله کلمه خود مسئولین خواسته به حقی بوده است. مصالحه خدمات اداری، قطعی مکرر صاعقه و آب غیر بهداشتی. مسئولین تعهد دادند این مشکلات را حل کنند. اصل این اعتراضات گوهر به جایی داشته است، اما بی وسواس دشمنان مردم عراق سوار این موج شدند. چرا الان این موج سواری را کردند؟ یکی اینکه مردم بترسند و واهمه بگیرند و به زیارت اربعین نروند. زیاد از سه میلیون نفر امسال به زیارت اربعین می روند. تا کنون یک میلیون و نصف رفته اند و یک میلیون نصف دیگر اندوه می روانی.

امام جمعه موقت تهران امتداد داد: هدف بعدی دشمنان تفرقه بین دو ملت ایران و عراق بوده است.

وی سپس به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای تلاش دشمنان برای ایجاد تفرق میان دو ملت ایران و عراق اشاره کرد و گفت: آدم عراق قاطعانه مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستادند و آنان خواستند تلافی بگیرند.

خاتمی با اعتراف اینکه این اغتشاشات سه ضلع اساسی داشت گفت: ضلع اساسی فاتحه امریکا انگلیس و رژیم صهیونیستی است؛ این معرکه گردانان شیطان مقدمه. ضلع دوم رژیم های مرتجع عرب بخصوص عربستان است. ۷۹ درصد پیام های توئیتری از عربستان بوده است؛ بنای انسان شدن ندارد می خواهد همه جا مردم کشی کند. ضلع سوم بی قراری پس باقی مانده های حزب  بعث و برخی از خبرگزاری ها مثل العربیه  هستند که باید بگوییم العریه، بی بی سی و سی  ان ان و فضای رمزی آلوده بودند که این آتش را افروختند.

وی در بسرنوشت شوم دچار کردن دیگری از خطبه های سیاسی این هفته نماز جمعه یادآور شد که هفته گذشته مقام معظم رهبری سیاست های کلی زیبایی را ابلاغ کردند و ادامه رحم: تحلیل این کلمات فرصت یدکی می خواهد.

خاتمی گفت: تحلیلی که در رابطه با مسائل داخلی دارم این است که ۵ اسفند امسال یازدهمین انتخابات کانون شورای اسلامی و اولین انتخابات میان اطراف ای پنجمین کمیسیون خبرگان رهبری ان شاءالله برگزار می شود؛ بنابراین طبیعی است که عقب مانده و نشاط انتخاباتی آغاز شده باشد. انتخابات تو منبع جشن سیاسی است. جشنی که چهل سال قبل طاغوتی ها دستور نمی دادند برگزار شود. قبل از آن ها غصه رخصت نمی دادند. خودشان را همگی کاره می دانستند. این دست افزار غلام نیست دست افزار خودشان است. ساواک لیستی تهیه می کرد به نخست وزیر می عدالت و نخست وزیر به خسرو سواد را می داد. شاه اسم هرکسی را که نمی کام خط می کشید و بدون حضور انسان یا با حضور مردم آن ها نماینده بودند. انتخابات جشن دیپلماتیک است و اعتبار بدانید.

وی گفت: هرکس که دلداده این تنش است باید برای درگاه باشکوه مردم پای صندوق های رای سعی داشته باشد. اینجا جای اهداف دیپلماتیک نیست جای اعتبار نظام است. برای برپایی انتخابات باشکوه همگی باید شیوه مدار باشیم. مجریان و مردم باید سر مدار باشند. سر شکنی تحقیر قانون در شان هیچ کس و در شان مسئولان نیست.

معصوم جمعه این هفته تهران گفت: ما نه نخستین کشوری هستیم که انتخابات برگزار می کنیم و نه آخرین کشور. همه جای دنیا انتخابات هست. تو دنیا هرکس که گفت می خواهم نامزد شوم اسمش را می نویسند یا قانونی برای حکم هست؟ مردم به این شیوه رای دادند و این روال گفته شورای نگهبان ناظر به انتخابات است. عنصر ۹۸ هم می گوید تعبیر کردن قانون اساسی بر عهده شورای حافظ است و شورای نگهبان بی قراری گفته است که این بازرسی نظارت استصوابی است.

وی افزود: ما هم تصویب داریم که باید رای انسان را تمکین کرد اما این به این معنا است که نظارت نباشد؟ هر کسی از راه رسید بگوییم بفرما؟ این بازرسی استصوابی چیز جدیدی نیست. می گویند شورای نگهبان نبوده؛ خب شورای حافظ نبود اما تو زمان امام، هیئتی ایجاد شد و آن ها نظارت استصوابی را اجرا دادند. کدش را بگویم؟ مسعود رجبی خبیث را رد کردند؛ دستشان حزن درد نکنند.

خاتمی یادآور شد: از رفتارهای بد دو قطبی کردن جامعه است. من به وضوح دارم می بینم و میشنوم که برخی از ابلاغ ها و اظهارات بوی دو قطبی کردن می دهد. همگی می فهمند. ما بی آرامی می فهمیم و بوسیله جایش پاسخ می دهیم. اما نکنید این فرمان را. اگر مصلحت کشور را می خواهید این امر را نکنید به مصلحت اتحاد جامعه اسلامی ازاله.

وی در پاره دیگر نیز با رمز به عظمت راهپیمایی اربعین گفت: بیش از ۲۰میلیون نفر با مدیریت کاملا مردمی و با شعار لبیک یا حسین داخل این راهپیمایی همکاری می کنند. این راهپیمایی بیعت با حسین است. بیعت با حسین بعیت با پیغمبر است. این عاشقانی که من می بینم اگر از گردون تیر و سنگ هم ببارد می روند راهپیمایی. این راهپیمایی جلوه تبری و تولی عاشقانه است. اعتصام به حبل الله است. این راهپیمایی فقط بخاطر شیعه حلق. برای همه مسلمانان است. راهپیمایی اربعین محل تجمع الهیون فقیه است. آن کشیش مسیحی گفت مقاوم است پیغمبر ما دو تا است ولی حسین ما یک نفر است. حب الحسین یجمعون.

امام جمعه تهران دنباله قسط: بیش از سه میلیون نفر، چهار مقابل بیش از سال گذشته ثبت صیت کردند. مواکب حسینی با کرامت تحویلشان می گیرند. عادات حسینی همین است.

جهانگیری: اگر فقط تصمیم گیر باشیم مردم می گویند پس خودتان بی قراری بروید رای دهید

به گزارش ایسنا؛ اسحاق جهانگیریمعاون نخست مهتر جمهور در همایش سراسری و ثالث مجمع عمومی خانه مطبوعات و رسانه های کشور با اشاره بوسیله رله رسانه تو جوامع مختلف تقریر کرد: در جامعه ما و همه جوامع رسانه ایستگاه بسیار مهمی دارد و شکل گیری مسائل مربوط به مردم و نیز افکار عمومی متکی به تکاپو رسانه هاست. شانس هیچ گاه نمی خواهد مطبوعات بلندگوی تبلیغاتی او باشند

وی با اشاره به بهره گیری دشمنان یک ملک از اهرم رسانه جهت تلقین القائاتی بوسیله انسان آن جامعه، گفت: گاهی رسانه های خارجی درون لباس دهی افکار عمومی یک سرزمین نقش زیاد تعیین کننده ای دارند. آن ها تو شرایط معمول شناخت دارند که سبک های مورد علاقه خویشتن را به افکار اشتراکی کشورهای دیگر نقل مکان کنند، ولی تو شرایط غیرمعمول می توانند چالش های جدی با کشورها ساختن کنند که از عموم این چالش ها ایجاد دعوا روانی داخل آن ملک است. به همین دلیل است که گفته می شود رسانه در دادرسی گذاری، اجرای سیاست ها و قبول آنها توسط مردم نقش تعیین کننده ای دارد.

وی انتقاد از وسیله های مختلف از سوی رسانه ها را از دیگر ویژگی های رسانه ها عنوان و اظهار کرد: رسانه با نقد سیاست ها و پرداختن بوسیله مسائل اصلی، بوسیله دادرسی گذاران معاون می کنند که محاکمه گذاری صحیح تری برای ناحیه انجام دهند بوسیله همین دلیل است که گفته می شود نقد یکی از سرمایه های عظیمی است که خداوند بدون نفقه و با همت شماره ای تو اختیار دادرسی گذاران قرار می دهد.

معاون فاتحه رییس جمهور با پیش روی این که «رسانه ها درون اجرای سیاست های تدوینی برای سرزمین نقش متجاوز مهمی ارتکاب می کنند»، ادامه عدالت: اتصال افکار عمومی با محاکمه ها موضوعی گلچین کننده است و اجرای دادرسی ها محسوب می شود.

وی با اشاره به تشکیل شبکه های مجلل رسانه ای برای ایجاد تغییراتی جدی در یک جامعه، اقرار کرد: گاهی اوقات این شبکه ها معادلاتی را برای دادرسی گذاران ایجاد می کنند و او را ناخواسته بوسیله اتخاذ تصمیمی سوق می دهند. رسانه های شجاع و آن ها که منافع پیرو برای شان مهم است نقش بسیار تعیین کننده ای داخل قلمرو برعهده دارند برهمین اساس دولت از همگی رسانه ها و مطبوعات حمایت می کند و عزب از آنها می خواهد که انتشار کننده اخلاق و انصاف در اجتماع باشد.

وی با تاکید کنار این که «نوبت هیچ گاه نمی خواهد مطبوعات بلندگوی تبلیغاتی او باشند بلکه اتفاقا می خواهد که رسانه ها از او انتقاد کنند»، اعتراف کرد: جامعه ما داخل وضعیت فعلی به شدت بوسیله همگرایی، انسجام، همبستگی و اخلاق و داد نیاز دارد.

جهانگیری در مقدر شدن دیگری از صحبت های خود با رمز به نقش رسانه ها در مبارزه با فساد در اجتماع اظهار کرد: رسانه ها در بسیاری از مملکت ها بخاطر حکومت ها و دولت ها تنخواه ابهت محسوب می شوند. در مقطع فعلی که مساله مبارزه با مجادله یکی از مسائل اصلی کشور است، رسانه ها می توانند زمینه ساز از بین بردن فساد باشند. همچنین نقش رسانه ها در مرحله پیشگیری از وقوع مجادله بیش تعیین کننده است. یکی از سیاق هایی که می تواند در پیشگیری از فساد مفید باشد مطبوعات هستند و برهمین بن نیز همه باید از آزادی رسانه ها امان کنیم.

وی با ابرام پیاده شدن ضرورت سوده بودن فعالیت مطبوعات خاطرنشان کرد: باید از محدودیت، تعطیلی و زیان قریه شدن رسانه ها و مطبوعات سراسیمه باشیم؛ چراکه هیچ فعالیت ضرر دهی امکان حیات ندارد. در همین بنیاد باید جدیت کنیم رسانه ها و مطبوعات کشور از حالت خسارت دهی خارج شود. عده ای با انگیزه سیاسی داخل داخل به القای ناتوانی مسئولان در حل مشکلات دامن می زنند

وی درون امتداد گفتگو های خویشتن با اعتراف این که «قلمرو در شرایط اقتصادی خاصی راحتی دارد»، ادامه عدل: گاهی اوقات القائاتی درباره توانمندی ملک و بخت در محلول مشکلات ادا می شود که بوسیله باور من بخش مهمی از آن داخل راستای بحران قضیه و از خارج از قلمرو شکل می گیرد؛ امروز تلاش وسیعی می شود تا گفته شود ترتیب و دولت جمهوری اسلامی ناکارآمد است و قادر به محلول مشکلات کشور نیست. در تو عده ای با جهت دیپلماتیک به این موضوع مافوق می زنند. زمانی که القائات ناتوانی مسئولان در حل مشکلات در جامعه پررنگ می شود، خود مسئول نیز ممکن است این ناتوانی را باور کند.

معاون اول رییس جمهور تو جزء دیگری از گپ های خود با بیان این که «کارنامه جمهوری اسلامی ایران به خاص داخل اقبال تدبیر و امید چه در مقایسه با نصیب و قسمت های قبل و چه در مقایسه با کشورهای مشابه با سرفرازی و افتخار زیبنده دفاع است»، اقرار کرد: اگر در هر خال ای از پاره های اقتصادی ملک مشت بگذاریم، ترازنامه قضا و قدر تدبیر و غبطه با هیچ پرگیر ای قابل مقایسه محو.

وی با اظهار این که «غلام در اقبال های گذشته نیز مسئولیت هایی برعهده داشته ام»، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۴ وقتی بخت آقای خاتمی بوسیله آقای احمدی نژاد تحویل داده شد تقریبا برداشتمان از میدان پارس جنوبی با قطری ها قرین بود، ولی داخل سال ۱۳۹۲ که آقای روحانی بخت را از آقای احمدی نژاد تحویل گرفت میزان برداشت قطر از یک بازار مشترک دو مقابل ایران بود؛ درون آن سال ایران حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب سرگین برداشت می کرد، اما قطری ها نزدیک به ۵۵۰ میلیون مترمکعب برداشت می کردند. چنانچه این معیار تباین را به ازای هر مترمکعب داخل ۲۰ سنت زخم کنیم متوجه می شویم که چند ایالت میلیارد دلار پول از جیب پیرو ما به گریبان دیگران رفته است.

وی با تقریر این که «امروز ایران تو مقایسه با قطر برداشت بیشتری از میادین مشترک گازی انجام می دهد»، اظهار کرد: قید شش سال اخیر در برداشت از میادین مشترک به جایی روان ایم که امروز حدود ۵۶۰ میلیون مترمکعب گاز از این میادین برداشت می کنیم و ان شاالله تا سرانجام سال این میزان به بالای ۶۰۰ میلیون مترمکعب می رسد.

جهانگیری امتداد انصاف: در میادین نفتی مغرب کارون که عمدتا میادین مشترکی با کشور عراق است تو سال ۱۳۹۲ روزانه ۷۰ هزار بشکه برداشت می کردیم اما امروز برداشت روزانه ما از این بازار نفتی ۳۵۰ هزار بشکه در روز است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به میزان گازرسانی داخل ناحیه و نیز صادرات منابع نفتی و گازی طی سال های اخیر فکر علامت کرد: این در حالی است که از کبد سالی که از زندگی بخت گذشته است چهار سال و نیم آن کشور درون بایکوت بوده و ما استفاده از منابع خارجی و فاینانس را نداشتیم، بلکه دستاوردهای حاصل شده عزب با تدابیری بوده که اندیشیده شده است.

وی با اشاره بوسیله میزان گازرسانی بوسیله روستاها طی جگر سال گذشته اشعار کرد: تعداد روستاهایی که از ابتدای انقلاب تا پیش از سال ۱۳۹۲ گازرسانی بوسیله آنها عمل شده بود ۱۴ هزار روستا بود، اما امروز این تعداد به حدود ۳۰ هزار روستا رسیده است. برای این فقره نیز اذن کاربرد از یک ریال از بودجه را نداشتیم بلکه مدیران براساس امتحان و بصیرت شان تدبیری اتخاذ کردند که هنگام آن با نفع جویی که از طریق گازرسانی به روستاها داخل سوخت سهل وساده خلق کردن شد و درآمدهای نتیجه از صادرات این مقیاس نفع جویی، منابع مورد نیاز گازرسانی به روستاها تامین گردید در جاهل این صورت اگر چشم امید بودجه دولتی می ماندیم معلوم نبود که تعداد روستاها دارای مدفوع امروز چقدر حیات. مجوز برداشت هشت میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را از رهبری گرفتن کردیم

معاون فاتحه رییس جمهور همچنین با رمز به اقدامات انجام شده از سوی بخت در بخش آب و خاک، تصریح کرد: در این زمینه اتفاق نادری داخل ناحیه صورت داد؛ در جلسه ای که خدمت رهبری بودیم از ایشان مجوز برداشت هشت میلیارد دلار از مجری ترقی ملی گرفتن کردیم تا سدها و کانال هایی که فرمان احداث آن از ابتدای انقلاب آغاز شده است را تکمیل کنیم تا آب را بوسیله داخل کشور نقل مکان کنیم؛ این اتفاق درون طول ۴۰ سال گذشته کم سابقه است و نمونه آبی که از این طریق به داخل قلمرو باخبر شد همچنین بی سابقه است.

وی با اشاره به اقدامات ادا شد داخل دولت تدبیر و میل در بخش های راه، راه آهن، هواپیمایی، ادامه عدالت: تنها گرداگرد ای پس ازآن از انقلاب که هواپیمای نو بااطلاع قلمرو شد، همین حوالی نوبت تدبیر و امید بود. رسانه ها بخاطر دفاع از موقعیت پیرو و قلمرو بااطلاع شوند

وی مداومت کرد: با داشتن یک کارنامه قابل دفاع و ارشد و درخشان و افتخارآفرین، روحیه مدیران ما را حتی به منصب ای می رسانند که زبان مدیران را برای دفاع از عملکرد خویشتن الکن شده است؛ در این زمان دست خواهرانه و دوستانه به سوی رسانه ها دراز می کنیم تا زمانی که فداکار مدیران نمی توانند با انسان گفت وگو کنند و کارهایی که ارتکاب داده اند را با مردم داخل میان بگذارند رسانه ها برای دفاع از موضع پیرو و کشور ملتفت شوند.   سبب شاخص های اقتصادی قلمرو روبه گشایش شده است

معاون اول رییس جمهوری با رمز به تشدید اغتشاش قضیه آمریکایی ها علیه ملت ایران طی سال های اخیر، ادامه داد: آمریکایی ها واقعا فکر می کردند که با تلاطم اقتصادی همزمان با غوغا رسانه ای که آغاز کرده اند، می توانند ملک را تا سال ۱۳۹۷ زمین گیر کنند؛ آن ها بی حساب نمی گفتند که حتما کاری می کنیم که مردم ایران جشن ۴۰ سالگی خود را نبینند بلکه خاطر می کردند حتما چنین اتفاقی می افتد و آن وسواس قضیه که داخل ابتدای سال قبل رخ انصاف مقداری وضعیت کشور را متلاطم کرد، اما امروز جهت متمایز های اقتصادی ملک روبه بهبود شده است.

وی دنباله داد: نمی گوییم راه مردم خوب شده است، اما اقتصادی که می خواستند متلاشی شود امروز به نقطه ای رسیده است که در حال ایجاد شغل است و تورم خود را کنترل می بطی ء. امروز اقتصاد قلمرو داخل حال جذب سرمایه گذاری است و علت شاخص های متنوع آن رو به بهبودی است، بنابراین باید از شرایط و اقتصاد کشور شجاعانه دفاع کرد. با سعه صدر بسیار بالا و سینه ای متجاوز فراخ با مسائل کشور برخورد کنیم

بوسیله گزارش ایسنا، وی در بخش دیگری از صحبت های خود با رمز به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در روزهای نزدیک به ته سال جاری، گفت: تا اینجای کار با آمریکایی ها در فساد اقتصادی که آن ها آغاز کرده اند اگر نگوییم ما پیروز پا بر جا هستیم، می گوییم که شکست نخورده ایم و در آن چه که آمریکایی ها بر سر ملت و کشور ایران بیاورند موفق نشدند. در این شرایط ما یک فرصت داریم که از خود یک اقتدار ملی به نمایش بگذاریم و به نظر غلام بهترین فرصت ارائه این اقتدار انتخابات پیش رو است.

وی ادامه انصاف: می شود انتخابات پیش رو به جشن پیروزی پیرو ایران و جشن مشارکت آن ها تبدیل شود و می نبوغ موثر کرد که همه گروه ها و جریان های متنوع سیاسی عاطفه کنند که در سرنوشت ناحیه خود سهیم هستند حضور دارند و در آن همدستی می کنند. این موضوع بستگی به آن دارد که ما مسئولین با چه روش، ذهنیت و دیدگاهی با انتخابات برخورد کنیم؛ اگر نحو مان ودیعه و محدود و تنگ باشد و فکر کنیم که ما تصمیم گیرنده هستیم، ممکن است مردم بگویند شما که تصمیم می گیرید، خودتان اندوه رای دهید. اگر ماخذ را باز کردیم تا همه مردم عاطفه کردند در بین کاندیداها بی نظیر مورد نظرشان وجود دارد یا حتی اگر فرد ۱۰۰ درصد مورد نظرشان نیز وجود ندارد بلکه با درصد کمتری افرادی حضور دارند که نظرشان را شعبه کند، درون انتخابات مشارکت می کنند و رای می دهند.

جهانگیری با ابرام کنار این که «شریک شدن حداکثری و گسترده مرام اصلی جمهوری اسلامی ایران است»، خاطرنشان کرد: درون انتخابات گذشته مقام معظم رهبری فرمودند که اگر کسی نظام جمهوری اسلامی ایران را هم پذیرش ندارد به فکر کردن ایران در انتخابات شرکت کند؛ این تعبیر از نظر غلام یکی از شاهکارهای رهبری وجود. ایشان در عمه حساسی که فکر می کردند مردم باید شرکت کنند، چنین عموم ای را مطرح کردند. امسال نیز چنین مشارکتی را در انتخابات احتیاج داریم.

دستیار اول رییس جمهور تصریح کرد: باید با سعه صدر بسیار بالا و سینه ای بسیار عریض با مسائل ناحیه برخورد کنیم؛ باید بوسیله معنای پا بر جا انتخابات آبرومند و رقابتی برگزار شود و باید بگذاریم همه کاندیداها داخل این انتخابات درگاه داشته باشند. همچنین رسانه ها و نخبگان جامعه باید به سمتی بروند که باید یک انتخابات پرشور برگزار شود؛ اگر چنین انتخاباتی برگزار شد به نظر من آن زمان خال پایانی است که آمریکایی ها از این که در منطقه بوسیله ما آسیبی بزنند مایوس می شوند. بگذاریم کاندیدای همه جریان ها در انتخابات حضرت داشته باشند

وی با اقرار این که «منطقه ما منطقه ای ناجور است» به وضعیت یمن، عربستان سعودی، عراق و سوریه اشاره کرد و گفت: متاسفانه امکان پذیر است ترکیه دغدغه ای درباره مرزهایش داشته باشد، ولی راه حل آن جنگ نیست؛ هیچ مساله ای با حرکت لشکری حل نشده است بلکه راه محلول گفت وگو، مذاکره و تعامل است؛ در اغتشاش خون عده ای بیگناه ریخته می شود و حاصل ای حاصل نمی شود. تو چنین منطقه حساسی، باید از ایران حراست کنیم و من اندیشه می کنم انتخابات تو این زمینه متجاوز تاثیرگذار و بنیادی است. حرف دیروز آقای رییس جمهوری همین یک یکسره وجود.

جهانگیری با اشاره به برخی انتقادات از رییس جمهوری درباره اظهارات دیروز او درباره انتخابات، اشعار کرد: برخی بیخود تفسیرهای زشت از گپ های آقای رییس جمهوری نکنند؛ آقای رییس جمهوری نگفتند که یک نهاد نباشد و پیچیدگی ای در قانون بنیادی خلق کردن نکردند، بلکه می خواستند این مطلب را منتقل کنند که ما به یک مشارکت گشاد ای که ملت ایران فاتح انتخابات باشد، نیاز داریم و راهش این است که فضا را بازتر کنیم و فیلترها را باطراوت نکنیم و بگذاریم همگی مسئله ها پیشگاه داشته باشند.

 وی در حصه دیگری از صحبت های خود با تاکید پیاده شدن ضرورت کاهش دغدغه های مطبوعات، اظهار کرد: وضعیت زندگی مجله نگاری که با ۵۰۰ تومان درآمد فعالیت می یواش برای قضا و قدر مشخص است لکن باید در این شالوده وضع کارهای اساسی از لفظ مطبوعات مطرح شود.

وی با اعتراف این که «راه حل های دهش درباره کاغذ از سوی مطبوعات نمایش شد»، خاطر علامت کرد: هيئت قانونگذاری های مطبوعاتی و رسانه ای باید به طالع راه کارهای حل مشکلات را بدهند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به پیوستگی اقبال برای تاسیس یک سازمان نظم رسانه ای، اشعار کرد: هر زمان که قصد مطالعه لایحه مربوط به تشکیل دایره رسانه ای را در بخت داشتیم مخالفت هایی از سوی برخی مطبوعاتی ها اعلام می شد؛ امروز نیز می خواهیم این موضوع را تعیین تکلیف کنیم در همین راستا از فعالان مطبوعات و رسانه ها التماس می کنم که در این خصوص وقت بگذارند و اصلاحات مورد نظرشان را اعلام نمایند تا پس ازآن از وارسی لایحه ای تام تدوین شود.

وی ادامه رحم: در حال مهیا دولت و وزارت ارشاد طرفدار ایجاد موسسه ترتیب رسانه ای هستند، اما هر زمان که خود مطبوعات طرفدار آن باشند این فقره ایفا می شود.